Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Trích đoạn: Hắn lại một lần nữa gặp được nàng. Hôm ấy tuyết bay đầy trời, nàng Hồng y nhẹ nhàng. Hắn ở trên ngựa, áo giáp bạch vũ, nhìn thấy phía sau nàng là vách đá dựng đứng. Với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể rõ ràng nhận thấy, đáy mắt nàng […]