Tác giả: Phù Đằng Huyễn Tuyết

Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

Giới thiệu truyện: Bên trong ma giáo Bốn đại trưởng lão cùng nhau quỳ xuống van xin giáo chủ : ” Xin ngài nương tay quỷ bỏ mệnh lệnh ngày ngày làm việc tốt” Linh hồn của đại danh bổ Trần Khiêm Quân danh ẩn thân trong xác của vị giáo chủ trả lời: ” Nếu như […]