Tác giả: Quả Đào Đáng Yêu

Cùng Múa Với Sói

Cùng Múa Với Sói

Giới thiệu truyện: Người sống hậu thế, gây nên gì? Tại trên đường đế vương tranh đoạt, trở thành bên thua, sống tạm, còn có tôn nghiêm chết đi? Một lòng thành vương, thua sẽ làm giặc. Một ly rượu độc, rửa sạch, xoá hết duyên hoa. Cùng múa với sói, múa đến thiên hạ […]