Tác giả: Tiểu Song

Sát Thủ Tim Anh

Sát Thủ Tim Anh

Giới thiệu truyện: “I’m differrent!I will always be by your side wven if you kill me” Tôi khác! tôi sẽ luôn bên cạnh em dù em em có giết tôi – Dương Thạc “I love you. Whether any late what happened I still love you so” Em yêu anh. Dù sau này có bất cứ […]