Tác giả: Văn Linh

Bia đá rìa làng

Bia đá rìa làng

Danh lợi ư? Quyền lộc ư? Tôi chán ngấy tất cả và đã đi đến quyết định trở về làng. ở đó tôi có mẹ, có người thầy đầu tiên từng dạy tôi những bài học vỡ lòng về đạo làm người. Tam tự kinh “Nhân chi sơ, tính bổn thiện…” ở làng còn có […]