Tác giả: Vũ Xương

Thanh Gươm Cô Độc

Thanh Gươm Cô Độc

Trích đoạn: Lão Nhất lẩm bẩm trong mồm rồi nói: – Từ đây đến làng Hồ Xá ta không nên đi đêm… Bọn cướp ở Truông nhà Hồ không non tay đâu nhé. ăn uống xong ta đến xã Chấp Lễ tìm chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai hãy qua Truông ? Nhị nguyệt đao gật […]