Tái bút

Tác giả:

Như em bé
viễn dương thuyền rãnh nhỏ
Đông lạnh thơ ngây
cảng trữ vịnh bạc đầu
Vẩy sáng
đuôi vài thủy nữ
Buồm bềnh
vai bướm
thuyết minh xanh

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Tái bút"