Tái giá

Tác giả:

Mạ tái giá đồng xanh
Bỏ hoá thửa bạc đầu

Thảo luận cho bài: "Tái giá"