Tái giá

Tác giả:

Cái quả phù trang khéo chuyển vần:
Khi thì quan lớn, lúc thì dân.
Nhà em thách cưới đà hai lượt,
Làng tớ thu cheo có một lần.
Thiên hạ không nên thương tiếc rể,
Cô hầu lắm lúc vẻ vang thân.
Bây giờ ông ấy lên ông cụ,
Ai dám trên ông vạn thế thần.
Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 44, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Tái giá"