“Tại sao em cứ mười ba…”

Tác giả:

Tại sao em cứ mười ba,
Mà không mười bốn hay là mười lăm?
Như trăng kia chẳng chịu rằm,
Ðể cho bụi trúc đứng dầm sương khuya.
Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Mắt biếc, NXB Trẻ, 2004

Thảo luận cho bài: "“Tại sao em cứ mười ba…”"