Tại Tâm

Tác giả:


tọa trước tòa sen ở cửa thiền
gõ mõ đều theo nhịp tụng kinh
nhà sư cúi lạy mười phương Phật
thấy Phật trong lòng những chúng sinh.

 

Thảo luận cho bài: "Tại Tâm"