Tấm ảnh

Tác giả:

O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Ra thế! To gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu!
(1-1967)

Thảo luận cho bài: "Tấm ảnh"