Tam Điệp sơn 三疊山 • Núi Tam Điệp

Tác giả:

Thanh Hoa  sơn thuỷ đế vương châu,
Thư kiếm trùng lai thị cố ngô.
Tam Điệp phong đầu sơ túng mục,
Cửu Long giang ngoại nhất hồi đầu.
Nham mê thụ sắc thiên thanh lạc,
Hải nhập vân biên phiến bạch phù.
Nghĩ bả dư tình đính tuyền thạch,
Bất tri tuyền thạch tín dư phầu.
Núi Tam Điệp: dãy núi ở giữa hai tỉnh Ninh Bình Và Thanh Hoá.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Thanh Hoa sông núi đế vương xưa,
Gươm sách đường quen lại vẫn ta.
Phóng mắt đầu non Tam Điệp rõ,
Ngoảnh đầu dòng nước Cửu Long xa.
Xanh pha sườn núi màu cây lẫn,
Trắng lộn chân mây mặt bể mờ.
Những muốn ăn thề cùng suối đá.
Biết dâu suối đá có tin mà ?

Thảo luận cho bài: "Tam Điệp sơn 三疊山 • Núi Tam Điệp"