Tầm Dương

Tác giả:

…giang đầu dạ tống khách
Bạch Cư Dị

Sông lau lách
nhạc đìu hiu lệ cũ
Gió đầu dòng mưa cuối chữ Tầm Dương.

Thảo luận cho bài: "Tầm Dương"