Tạm nghỉ ở núi Thôn Nam

Tác giả:

Nhàn thân nam bắc phiến vân khinh,
Bán chẩm thanh phong thế ngoại tình.
Phật giới thanh u, trần giới viễn,
Đình tiền phún huyết nhất oanh minh.

Dịch nghĩa

Thân nhàn như đám mây nhẹ bay khắp nam bắc,
Gió mát thổi bên gối, tâm tình để ngoài cuộc đời.
Cõi phật thanh u, cõi trần xa vời,
Trước sân, hoa đỏ như máu, một chiếc oanh kêu.

 

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

Thảo luận cho bài: "Tạm nghỉ ở núi Thôn Nam"