Tâm sen

Tác giả:

Sen búp đôi dòng đưa trăng ngủ
Tâm hàn đêm giấc trở thờ ơ

Thảo luận cho bài: "Tâm sen"