Tặng An-tô-kôn-sky

Tác giả:

Bạn đến quê tôi trời bỗng thu
Gió mây chiều đãi khách Liên Xô
Năm sau tôi đến thăm quê bạn
Trời chắc chiều tôi sẽ rét vừa
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Tặng An-tô-kôn-sky"