Tặng Bà Hậu Cẩm

Tác giả:

Nghĩ xem đẹp nhất ở làng Và,

Tiếng gọi rằng già cũng chửa già
Làn sóng liếc ngang đôi mắt phượng
Tóc mây rủ xuống một đuôi gà
Nói năng duyên dáng coi như thế …
Đi đứng khoan thai thế cũng là ….
Nghe nói muốn thôi, thôi chửa được,
Được làm dơ dở đã thôi a ?

Thảo luận cho bài: "Tặng Bà Hậu Cẩm"