Tặng Đốc Học Hà Nam (*)

Tác giả:

Ai rằng ông dại với ông điên
Ông dại sao ông biết lấy tiền ?
Cậy cái bảng vàng treo nhị giáp
Khoét thằng mặt trắng lấy tam nguyên
Dấu nhà vừa thoát sừng trâu đỏ
Phép nước xin chừa móng lợn đen
Chỉ cốt túi mình cho nặng chặt
Trăm năm mặc kệ tiếng chê khen

(*) Bài này nhà thơ gửi cho ông Trần Tán Bình, đốc học Hà Nam.

Thảo luận cho bài: "Tặng Đốc Học Hà Nam (*)"