Tặng Kiên Giang

Tác giả:

Có những dòng sông chảy rất mau
Nhớ chi nghĩa bến với duyên cầu
Lá vàng hoa đỏ trôi không kịp
Lưu lạc ai ngờ lại gặp nhau?
Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, Nxb Văn học, 1986

Thảo luận cho bài: "Tặng Kiên Giang"