Tặng một chiến sĩ Pathét Lào

Tác giả:

Ngôi sao em thương nhớ
Mọc về phía nước Lào
Anh đi về phía ấy
Nơi chiến trường lắm sao.

Thảo luận cho bài: "Tặng một chiến sĩ Pathét Lào"