Tặng Người Quen

Tác giả:

Em gửi cho anh mãnh lụa đào
Phất phơ tươi tốt, đẹp làm sao
Của này ý hẳn trong nhà có,
Hay cậy người mua ở nước nào ?
May đo chỉ nên đôi cái dải
Thắt lưng cũng ngại chẳng tao (1)
Muốn lên hỏi giá mua dài tấm,
Không hiểu rằng em bán thế nào ?

(1) Muốn để may áo thì đây chỉ đủ làm hai cái dải áo (thời xưa áo buộc bằng dải, không có cúc), còn muốn làm thắt lưng cũng ngắn quá, chưa đủ một vòng.

Thảo luận cho bài: "Tặng Người Quen"