Tặng thanh niên

Tác giả:

Duyên nợ mặn mà non nước cũ,
Tình cờ gặp gỡ tháng ngày xuân…
Còn trời, còn đất, còn đây đấy,
Ai nấy chia nhau gánh một phần.
(1928)

Thảo luận cho bài: "Tặng thanh niên"