Tang tóc miền Trung

Tác giả:

Mồ chôn tự động thắt vòng dây
Huyệt sóng đào lên giục gửi thây.
Hàng vạn sinh linh vùi nước bạc,
Non Hoành mặc niệm trắng khăn mây.
Tháng 11-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Tang tóc miền Trung"