Tặng Việt kiều về nước

Tác giả:

Trời bể một đời người
Gặp lại nhau đầu bạc
Lấy tình yêu Tổ quốc
Mà quên sầu lứa đôi.

Thảo luận cho bài: "Tặng Việt kiều về nước"