Tạp cảm

Tác giả:

Chưa viết giấy đã cũ
Chưa viết sông đã đầy
Đám cưới đi qua có người đứng khóc

Chưa viết chợ đã đông
Chưa viết đồng đã bạc
Người than thở vì mất mùa nhân nghĩa

Câu thơ đứng giữa trời
Vó nhện cất sương rơi
1988

Thảo luận cho bài: "Tạp cảm"