Tập qua hàng

Tác giả:

Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
trở về. Nắng sớm cũng mong. Cây
cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và bướm
cũng thêm màu trên cánh đang baĩ

Thảo luận cho bài: "Tập qua hàng"