Tập Tầm Vông

Tác giả:

(hát đố)

A hỏi
Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không
Tay nào có? Tay nào không?
Tay nào có? Tay nào không?

B đáp
Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không

A cho biết
Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không.

Điệu bộ:
_Từ nhịp 1 đến nhịp 8: A giấu tay sau lưng
_Từ nhịp 9 đến nhịp 12: A đưa 2 nắm tay ra trước mà đố
_Từ nhịp 13 đến nhịp 2: B đáp, chỉ vào tay nào có tay nào không
_Từ nhịp 21 đến nhịp 28: A mở nắm tay cho biết vật minh giấu ở tay nào.

(1951)

Thảo luận cho bài: "Tập Tầm Vông"