Chương 340: Hồi gia

Minh Thành Tổ còn đặc biệt hạ chỉ tưởng thưởng Thanh Khê công chúa Vân Lộ do đái lĩnh thân vệ thiết kỵ tạo nên tác dụng trọng yếu trong lần chiến đấu này, thành công bảo hộ Trấn viễn bá Dương Thu Trì. Chỉ có điều Vân Lộ là nữ, không thể làm quan, cho nên chỉ phong thưởng kim ngân tài bảo cho nàng, rồi phá cách nhậm mệnh ca ca của Vân Lộ là Vân Lăng làm bá hộ của cẩm y vệ Bá hộ sở tại Bảo Ninh phủ, hàm chánh lục phẩm, thụ quyền tổ chức mới lại lực lượng cẩm y vệ tại đây.

Dụng ý của Minh Thành Tổ trong sự an bài này rõ ràng là rất dễ thấy, một mặt là muốn thưởng cho công lao của Vân Lộ, mặt khác muốn biểu hiện với Miêu vương Vân Thiên Kình tư thái dùng người không nghi ngờ xuất thân gốc gác, tiến thêm một bước củng cố lòng trung của Vân Thiên Kình đối với triều đình, từ đó ổn định Miêu cương. Ngoài ra, Dương Thu Trì là ân nhân cứu mạng của Vân Lăn, để Vân Lăng nhậm chức trong vùng đất đảm nhiệm của Dương Thu Trì sẽ góp một phần không nhỏ vào việc tăng cường lực lượng của Dương Thu Trì để đối phó với dư đảng của Kiến Văn đế.

Còn về việc đội hộ vệ của Dương Thu Trì trong trận chiến lần này tổn thất không ít, Minh Thành Tổ và Kỷ Cương đều phát hiện lực lượng hộ vệ điều cấp cho Dương Thu Trì trước đây còn quá đơn bạc, cho nên đã phân biệt rút ra những cao thủ cực giỏi từ đại nội thị vệ và cẩm y vệ phái tới bổ sung vào hộ vệ đội của Dương Thu Trì.

Qua lần bổ sung này, hộ vệ đội của Dương Thu Trì đạt đến 200 người, hơn nữa toàn là lực lượng tinh anh trong đại nội thị vệ và cẩm y vệ. Trong đó nam hộ vệ 150 người, nữ hộ vệ 50 người, vẫn phân ra giao cho Nam Cung Hùng và Hạ Bình đái lĩnh phân biệt bảo hộ Dương Thu Trì và gia quyến tùy thân của hắn. Hạ Bình sau khi tinh tâm điều dưỡng, thân thể đã khôi phục rất nhanh.

Cùng lúc đó, để giải trừ để giải trừ nỗi lo cho hậu phương của Dương Thu Trì, Kỷ Cương đặc biệt điều thêm một trăm cẩm y vệ nam nữ đến bá tước phủ của Dương Thu Trì ở Vũ Xương, cộng thêm đội hộ vệ do Cẩm y vệ La Thiên Hộ ở Vũ Xương cùng Hồ Quảng bố chánh sứ phải đến, tiến thêm một bước gia tăng công tác bảo vệ an toàn đối với ba tước phủ.

Dương Thu Trì phá một loạt án liên quan đến thuyền bang có công, Lại bộ hạ công văn thăng làm đồng tri của Bảo Ninh phủ, thế vào chỗ của La đồng tri đã bị chém đầu. Đồng thời, Dương Thu Trì vẫn y cựu kiêm nhiệm chức tri châu của Ba châu, điều này có điểm tương tự như lúc trước ở Thanh Khê huyện, cho thấy Minh Thành Tổ và Kỷ Cương vẫncòn hoài nghi Ba châu chính là một trong các cứ điểm của Kiến Văn. Nhưng trong một loạt án dính tới thuyền bang này không hề phát hiện tung tích Kiến Văn dư đảng, khiến người ta có chút nghi hoặc.

Những ngày này Vân Lộ nhất mực cùng Dương Thu Trì ở Ba châu nội nha chiếu cố cho Tống Tình. Nàng ta biết, muốn thắng được tâm tư của Dương Thu Trì, chỉ cứu mạng hắn không vẫn còn chưa đủ, mà phải đối với người nhà của hắn tốt. Nàng tin rằng tim con người ta đều bằng thịt, bản thân sẽ có một ngày đả động Dương Thu Trì.

Vân Lộ từ kinh thành đến Ba châu này vốn là định thăm Dương Thu Trì xong rồi quay lại Trấn Viễn châu Thanh Khê huyện, nhưng dù sao cũng không nỡ rời xa, hơn nữa đoạn thời gian này Dương Thu Trì tổn binh chiết tướng, đại bộ phận hộ vệ đều thụ thương, Vân Lộ mượn cớ cho thân binh bảo hộ bọn họ, nên có lý do lưu lại.