Mạc Định Hoàng Văn Chí – Tiểu Sử 

MẠC ĐỊNH HOÀNG VĂN CHÍ
TIỂU SỬ
Ông Hoàng Văn Chí sinh ngày 01-10-1913 tại Thanh Hóa, Trung Việt. Học trường Trung học Albert Sarraut Hà Nội (1928-1935). Đậu Cử Nhân khoa học tại Đại Học Đông Dương (1940). Bút hiệu Mạc-Định.Kết hôn năm 1940 với bà Lê Hằng Phấn, ái nữ cụ Sở Cuồng Lê-Dư, có ba người con: một trai, hai gái.

Tham gia bãi khóa (1926) phong trào “Le Travail” (1936); hoạt động trong đảng Xã Hội SFI0 (1937-1939).

Tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1946, chính thức hoạt động với chính quyền Việt Minh (1949-1953) với tư cách chuyên viên phụ trách đúc tiền, làm giấy in bạc, chế tạo hóa chất cho quốc phòng, thiết lập hệ thống thủy điện. Bỏ Kháng chiến trở về thành (1954).

Sau Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, di cư vào Nam (1955). Cộng tác với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, làm Phó Lãnh Sự tại Tân Đề Li Ấn-Độ (1959-60). Tự ý dời khỏi Ấn Độ (2/1960) qua Âu Châu lưu trú tại Pháp (1960-1965) bắt đầu viết sách và hoạt động văn hóa. Sang Mỹ từ năm 1965, theo lời mời của Bộ Ngoại-Giao Hoa-Kỳ.

– Tác giả các cuốn sách: “Phật Rơi Lệ” (1956) – “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” (1959) – “The New Class in North Vietnam” – “The Nhân Văn Affair” – “F-rom Colonialism to Communism” (1964).

– Đóng góp tài liệu hoặc bài viết trong các cuốn sách: “North Vietnam today”, “Vietnam Seen F-rom East and West”.

– Nghiên cứu và sưu khảo các tài liệu về chính trị, văn hóa, triết lý cổ kim, Đông Tây, với tham vọng đưa ra một cuốn sách, tổng nhận định về bước tiến hóa của nhân loại, dẫn đến một học thuyết mới, khả dĩ hướng dẫn được chúng ta trong tiến trình kiến quốc và hưng quốc. Cuốn sách này được thực hiện mang tựa đề “Duy Văn Sử Quan” với chương XXI đang viết dở dang năm 1988, thì tác giả từ trần.

– Công việc đã từng làm: – Biên tập viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) chuyên bình luận về Bắc Việt (1965-69) – Giảng viên về văn-hóa và triết học cho cơ quan Phát-triển Quốc-tế (USAID), cho các lớp huấn luyện ngoại giao, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và một số trường Đại-học Hoa-Kỳ (1970-79). Thuyết trình với các giới thanh niên dưới hình thức thuyết giảng, hội đàm, mạn đàm về các đề tài văn-hóa, giáo dục tại nhiều nơi ở Mỹ, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, trong nhiều năm liên tiếp- Thuyết trình trước “Hội-nghị bàn về vấn đề hòa đàm Paris 1973 về Việt Nam” tại Paris, Pháp (1987).

– Lập xưởng Tương Cự Đà và Thính Quê Hương tại Bắc Hoa Kỳ.

– Cố Vấn, và yểm trợ tích cực cho Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, Boat People SOS.

– Từ trần ngày 6 tháng 7 năm 1988 tại Maryland, Hoa Kỳ, thọ 75 tuổi.