Hồ thứ 71 – Thánh mẫu hạ sơn phá trận

Nói về Biển Thước và Tiên cô đằng vân tới Lê Sơn động, thẳng vào Thiên sàng bái kiến Thánh mẫu và tâu rằng:

– Đệ tử vâng lời sư trưởng xuống Đông Tề cứu Mẫu Đoan Tinh. Huyết Hồ đã bại trận lại gặp Dưỡng Do Minh dùng cây quỷ đả thần linh tiễn, may nhờ có thần y cứu mạng, nay Huyết Hồ lại lập trận Vân Quang, mẹ con Chung hậu đang bị khốn trong trận, xin sư phụ từ bi cứu tử.

Thánh mẫu liền mời Biển Thước và Tiên cô ngồi và nói rằng:

– Ấy là tai kiếp của mẹ con Chung hậu, quá ba ngày sẽ cứu chẳng sao.

Tiên cô tâu:

-Trận Vân Quang thật là lợi hại, nếu quá ba ngày thời hóa ra huyết chẳng còn. Mão đaon tiên thời có tiên cốt chẳng sao, lại e một nỗi Điền Nguyên ấu chúa.

Thánh mẫu nói:

– Không hề gì nếu bần đạo xuống thời Huyết Hồ phải hiện nguyên hình.

Nói rồi bèn truyền tiên đồng giữ động, ba người đằng vân đi tới Hoài Nam. Khi đến nơi, quân Tề báo cho Tuyên vương hay.Tuyên vương vội vã ra nghinh tiếp chào mừng rồi thỉnh vào trung dinh trà nước. Khi ấy Tuyên vương thưa rằng:

– Ngự thê bị khốn đặng đã hai ngày, xin nhờ Thánh mẫu ra tay, cứu vợ con cô gia khỏi nạn.

Thánh mẫu nói:

– Số là bệ hạ chưa rõ để bần đạo phân tỏ cho tường, ấy là mẹ con Chung hậu phải bị nạn 3 ngày, nếu cứu sớm thời ngày sau phải mang tai họa nữa.

Tuyên vương thưa:

– Xin Thánh mẫu cứu ngày nay cho khỏi, dẫu sau có tai kiếp cũng cam tâm, bởi vì Ngự thê ở trong trận đã hai ngày rồi, đàng tử sanh còn mất chưa tường.

Thánh mẫu nói:

– Lời bệ hạ đã nói ra như vậy, ấy là số trời có lẽ đã định rồi, ngày sau Chung hậu còn mang tai kiếp chẳng chơi. Bần đạo phải thuận theo lòng trời mới đặng.

Tuyên vương tạ ơn Thánh mẫu, ai nấy nghe nói cũng vui mừng. Thánh mẫu liền kêu Mao Toại tới đưa phép và bảo rằng:

– Báu vật này là tiên thiên nhứt khí, gọi là Hỏa Táo Thái Ất Đinh, nó hay hội tị thần linh, thiệt vô cùng pháp lực, ngươi hãy tàng hình lén vào giữa trận đem tiên báu mà tế lên, tức thì nghe tiếng nổ vang rền, Huyết Hồ phải thất kinh ắt ngó xem cùng bốn phía, chừng đó ngươi thừa cơ lén lấy cây Lạc hồn phan của nó rồi bỏ chạy qua phía Nam, dùng Tiên báu mà đốt cây thần phan, Huyết Hồ làm sao cũng nổi giận rượt theo, chừng đó ngươi đừng có kinh hãi vì có người tới cứu chẳng sao, bởi bây giờ chẳng có ai tin dùng, duy một ngươi đi thời mới đặng.

Mao Toại cả mừng, lãnh lấy tiên báu thưa rằng:

-Tôi ngày trước có theo thầy học đạo, cũng biết được ít nhiều, tôi nguyện chẳng sợ loài tăng yêu và cũng không có lời chi oán trách.

Nói rồi liền từ biệt Thánh mẫu. Thánh mẫu bèn đòi các tướng tới phân phát rằng:

– Liêm Thoại Hoa lãnh cây Thanh liên bửu sắc kỳ, qua mai phục phía Đông Bắc, hễ nghe giữa không trung pháo nổ lên thì đưa cái tiên kỳ ra hộ thể mà xông trận. Chừng gặp địch nhân có phép kiếng chiếu lên thì cũng đưa cái tiên kỳ này ra mà ngăn đỡ. Còn Kim Định lãnh cây Lập địa diệm quang kỳ đi mai phục phía Đông Nam. Mộng Ngọc Trinh lãnh cây Đoàn cung thái bạch kỳ đi mai phục phía Tây Nam, còn Mộng Ngọc Nga lãnh cây thất tinh cái Thiên kỳ đi mai phục phía Tây Bắc cũng làm y như thế.

Bốn vị vương phi đều lãnh phép, đem nhau đi cứ theo phương hướng mà đóng binh.

Nói về Thánh mẫu sai khiến mấy vị vương phi đi rồi lại kêu Mạnh Tử tới truyền niệm thần chú như vầy, như vầy… và dặn đi cửa chánh đông, hễ thấy có vị thần mặt xanh ra ngăn đón, thì niệm y theo thần chú ấy, ắt là linh thần thối hồi bổn vị, để cho chúng tướng vào phá trận Vân Quang. Yến Anh cũng học niệm thần chú, đi tới cửa phía Nam, Tô Tần đi tới cửa phía Tây, còn Thuần Vu Khôn đi qua cửa Bắc, hễ thấy có một vị nào mặt đen, đó là Huyền Võ linh thần, ngươi hãy nói vâng pháp chỉ của ta, đến nói cho người hay, tức thì người phải thối quy bổn vị. Rồi ngươi thẳng vào trung dinh mậu kỷ, thấy có một đạo huỳnh quang thì mau mau niệm chú tiên, ắt chư thần đều lui về hết. Khi ấy ngươi phải chạy qua bên sông Hán Khẩu, chắc là Huyết Hồ nổi giận đuổi theo, ngươi phải lập tức nhảy xuống nước cho mau, chớ cho nó bắt đặng.