Hồi thứ 45 – Sở Trang vương sai người dâng biểu

Tuyên vương nghe nói, cắn răng bấm bụng, cực chẳng đã cũng phải nghe lời, truyền Trị điện tướng quân dẫn cha con Diên Quang đè xuống giữa sân chầu mà đánh mỗi người bốn chục. Cha con Diên Quang la rên khóc vang, Tuyên vương cũng nát dạ tan hồn. Chung hậu lại phán rằng:

– Cất chức đuổi về làm dân thứ, từ đây về sau vĩnh viễn bất tư dụng.

Cha con Diên Quang cúi đầu lạy tạ rồi Thiên tử truyền nội thị dọn tiệc đãi yến quần thần. Tuyên vương kính chúc Chung hậu ba ly, tạ ơn tha chết Hạ phi cùng Diên Quang phụ tử. Tiệc tan ai về dinh nấy.

Cách ít ngày sau, Tuyên vương với Chung hậu vừa lâm triều thì quan Huỳnh môn vào tâu rằng:

– Nay Sở Trang vương sai sứ thần dâng biểu, đang đợi lệnh trước Ngọ môn.

Tuyên vương liền hạ chỉ cho vào. Thạch Phụng đến trước Kim loan điện triều bái, Tuyên vương hỏi rằng:

– Chẳng hay Sở vương sai người tới đây có việc chi cần kíp?

Thạch Phụng tâu rằng:

– Quốc vương sai tôi đến đây triều kiến và xin dâng một đạo biểu văn:

Tâu rồi đưa biểu văn cho nội thần dâng lên. Biểu văn viết như sau:

Sở Trang vương cúi đầu trăm lạy

Dâng biểu văn tâu với Tề vương

Từng nghe danh Chung hậu nương nương

Yến thừa tướng âm dương hữu chuẩn

Nên hạ bang bày làm tiệc yến

Mời Tề vương đi đến mà chơi.

Cuộc đánh cờ uống rượu làm vui

Hầu Thừa tướng là tay có tiếng

Đủ binh mã hai bên đấu chiến

Sự hơn thua một chuyến sẽ hay

Xin Tề vương giá ngữ tới ngay

Ấy mới gọi là người quân tử

Nếu trong bụng hãy còn lưỡng lự

Chẳng tôi đây là đủ tiểu nhơn

Ít lời phân tỏ thiệt hơn

Vua tôi Sở mười phần trông đợi.

Khi Tuyên vương xem xong biểu văn thì lấy làm tức tối, nói chẳng ra lời. Giây lâu mới hỏi Chung hậu rằng:

– Nay Sở vương lập cuộc kỳ bàn đại hội, mời quả nhân tới phó yến Hoài Nam. Trẫm xét lại, Hầu Anh là con khỉ cao cờ có tiếng, còn Ngũ Tân thao lược cũng tinh thông, và mấy viên nữ tướng như Ngọc Nga với Phụng Anh cũng là anh hùng vô địch. Nếu chẳng đi thì Sở bang khinh nhờn, còn đi thì quan hệ chẳng nhỏ. Xin ngự thê tính coi lẽ nào, đặng Trẫm phục thơ về cho Sở quốc.

Chung hậu nghe nói liền co tay đánh quẻ, đã biết Vọng giang lầu phó hội, kiết thiểu hung đa. Sở vương mai phục hằng hà, quyết nhất tràng khổ chiến. Thấy vậy bèn tâu nhỏ với Tuyên vương rằng:

– Chuyện như vầy…như vầy…mà Thiên tử có muốn đi hay không?

Tuyên vương nói:

– Trẫm cũng muốn tới đó xem phong tục, sau cùng Sở quốc giảng hoà, như ngự thê đi theo ta thì mấy vạn phục binh cũng không đủ sợ.

Chung hậu tâu:

– Thần hậu xin đi bảo giá tới Hoài Nam cho thấy mặt Ngọc Nga.

Nói rồi kíp truyền Sở sứ lui ra, tới nơi Dịch đình tạm nghỉ. Thạch Phụng vâng lệnh cúi đầu, kế đó Chung hậu kêu Lưu Trinh bảo rằng:

– Tướng quân lãnh mười muôn binh thuỷ mai phục ở Trường giang, còn Lưu Phụng cũng lãnh mười muôn binh cung tiễn đi theo hộ giá Ai gia.

Hai tướng cúi đầu vâng mạng, lui về điểm binh. Chung hậu lại kêu Trang Bạo tới bảo rằng:

Tướng quân đem một đạo mật chiếu tới Triệu bang đòi vợ chồng Điền Côn còn một đạo mật biểu thì dâng cho Triệu vương, mượn cha con Liêm nguyên soái phải mau cử hưng binh mã tới Hoài Nam phó hội kỳ bàn.

Trang Bạo vâng lệnh về dinh sửa soạn hành trang. Khi ấy, Chung hậu nói với Yến Anh rằng:

– Tề phủ phải chọn ngày Tinh sách để thiên nhân đi phó hội Hoài Nam.

Yến Anh vâng lời, liền đòi quan Khâm thiên giám đem sách ra coi rồi tâu rằng: