Hồi 4 – Giết Giai Nhân , Hồ Ly Mượn Lệnh

Hồi 4 – Giết Giai Nhân , Hồ Ly Mượn Lệnh


Hôm sau , Tô Hộ viết thư phúc đáp Tây Bá Hầu và tặng Nghi Sanh một số vàng bạc , nhờ Nghi Sanh về thưa lại cho rành rằng mình đã nghe lời dâng con chuộc tôi .

Nghi Sanh từ tạ ra về , Tô Hộ đưa đón hơn hai dậm đường , rồi trở về nói với Hắc Hổ :

-Chúng mình sống trên tình nghĩa . Tây Bá Hầu đã tỏ lời khuyên giải , chúng mình không lẻ không nghe theo . Thực ra trước đây tôi có chủ trương liên minh với chư hầu chống lại Trụ Vương , nhưng hiện thời ý định ấy không còn nữa .

Sùng Hầu Hổ nói :

-Nếu hiền huynh đã quyết định như vậy thì phải đưa ái nữ vào chầu Thiên Tử cho sớm để khỏi bị cản trở .

Tô Hộ liền truyền lệnh sắm sửa đưa Ðắc Kỷ đến Triều Ca . Hắc Hổ nói :

-Việc của hiền huynh như vậy đã xong rồi . Tôi xin trở về thả Toàn Trung ra và bàn với ca ca tôi giải binh , đồng thời làm sớ dâng về triều để hiền huynh tiện bề dâng con chuộc tội . Hiền huynh chớ tính lui tính tới nữa mà hỏng việc .

Tô Hộ nói:

-Tôi có cảm tình với hiền đệ và nặng nghĩa với Tây Bá Hầu lẻ nào tiếc một đứa con gái hay sao ? Hiền đệ cứ an lòng trở về , chúng ta còn nhiều ngày gặp gở .

Hai đàng chia tay trong luyến tiếc .

Hắc Hổ vừa ra khỏi thành , trở lại đại trại , quân thám thính hay được liền vào báo cho Sùng Hầu hổ hay .

Sùng Hầu Hổ lật đật mời Hắc Hổ vào hỏi :

-Vì sao em về được ? Từ khi em bị bắt đến nay anh lo lắng không yên , thường ngày cho người dọ thám , nhưng không nghe tin tức gì cả .

Hắc Hổ nói :

-Tô Hộ chịu dâng con chuộc tội rồi . Chúng ta nên giải binh thôi . Em tuy bị bắt , nhưng Tô Hộ vẫn đối đải tử tế , không sao cả .

Sùng Hầu Hổ nghiến răng hỏi :

-Tô Hộ nghe lời thuyết phục của Tây Bá Hầu rồi sao ? Thật đáng ghét . Nó trái lệnh Thiên Tử , nằm ở nhà không tốn một tên quân , chỉ viết một phong thư sai một tên quan quèn đem đến , thế mà được việc , còn ta hao tổn bao nhiêu xương máu mà công lao không thành . Chẳng lẻ bây giờ ta lại giải binh thì nhục nhả quá .

Sùng Hắc Hổ nói :

-Anh thật bất trí . Cùng một chư hầu lớn với người ta , anh ỷ tài đem quân chinh phạt đến nổi hao binh tổn tướng như vậy , còn người ta chỉ viết một phong thư , không cần mất một mũi tên mà thành công . Anh không biết hổ thẹn sao ? Thôi giải binh trở về , đừng nói nhiều nữa .

Sùng Hầu Hổ hậm hực nói :

-Em theo phe bọn chúng , không kể đến tình anh em nữa à ?

Sùng Hắc Hổ giận dữ :

-Anh đã làm ô nhục giòng họ Sùng , từ nay em không còn muốn thấy mặt anh nữa .

Dứt lời , truyền quân thả Tô Toàn Trung . Tô Toàn Trung thấy Hắc Hổ tỏ tình như vậy rất mến phục , cúi đầu tạ ơn :

-Chú sanh cháu một lần , cháu coi ơn ấy như trời biển .

Sùng Hắc Hổ nói :

-Cháu về hối thúc phụ thân vào triều chầu vua cho sớm .

Toàn Trung đi rồi , Sùng Hắc Hổ mặt lầm lì kéo quân trở về . Còn Sùng Hầu Hổ lưỡng lự một chút , nhắm bề không xong , cũng giải binh trở lại đất Bắc , làm sớ dâng về triều tạ tội .

Toàn Trung vào thành Ký Châu ra mắt Tô Hộ .

Tô Hộ nói :

-Nay có thư Tây Bá Hầu khuyên giải , cha tính dâng em con cho thiên tử mà chuộc tội để cứu lấy giang san trăm họ . Lẻ nào tiếc một đứa con gái làm khổ nhân dân đất Ký Châu .

Toàn Trung nói :

-Giận là giận hôn quân không lo sửa đức trị dân thôi . Còn cá nhân dù phải hy sinh cũng chẳng hại gì . Nay phụ thân đã quyết định như vậy con đâu dám cãi .

Tô Hộ hỏi :

-Vậy thì con ở nhà quyền trị Ký Châu , sớm tối phải siêng năng chăm lo công việc , đừng sanh sự lôi thôi . Ðể cha đem em con dâng cho vua xong cha sẽ trở về .

Toàn Trung vâng lệnh . Tô Hộ trở vào hậu cung thuật rõ ý định mình cho phu nhân là Dương thị hay .

Dương thị khóc òa , nói :

-Con gái mình lâu nay chưa từng biết phép tắc triều đình , nay tiến cung biết có điều gì khổ thân không ?

Tô Hộ nói :

-Phúc họa làm sao biết trước đưọc . Việc đến đâu hay đến đó , bây giờ đưa Ðắc Kỷ vào chầu vua để cứu đất Ký Châu nầy khỏi nạn đao binh đã .

Dương thị khóc mãi , Tô Hộ khuyên giải suốt đêm vẫn chưa nguôi .

Hôm sau , Tô Hộ chọn ba ngàn quân kỵ mã , năm trăm gia thần sắm sửa xe loan , bảo Ðắc Kỷ điểm trang lên kiệu ra đi .

Ðắc Kỷ nghe dạy nước mắt như mưa , lạy mẹ và anh từ giả bịn rịn hơn nữa ngày chưa ra khỏi cửa . Thế nữ hai bên khuyên dổ , phu nhân mới chịu rời , bước vào phòng để cho Ðắc Kỷ ra đi .

Tô Toàn Trung theo đưa năm dậm mới trở lại . Tô Hộ cởi ngựa theo sau xe loan , đàng trước trương một cây đại kỳ đề hai chữ “Quí Nhân” .

Ðoàn ngựa nhắm hướng Triều Ca thẳng tới , trải không biết bao nhiêu khó nhọc , lúc xuống thác , lúc leo gềnh , lặn lội mấy ngày mới đến huyện Qua Châu .

Ngày kia , đoàn người ngựa đến trạm Ân Châu thì trời tối , dịch thừa được tin liền đón tiếp rước vào trạm nghĩ ngơi . Tô Hộ bảo dịch thừa dọn thính đường cho quí nhân nghĩ .

Chẳng dám dấu ngài , trạm nầy hơn ba năm nay có yêu tinh làm lộng , ai đi đường lở tối cũng không dám ngủ ở thính đường mà chỉ ngủ ở đại trại thôi . Vậy xin để quí nhân ngủ nơi đại trại mới bình yên vô sự .

Tô Hộ nói :

-Người quý của thiên tử , yêu tinh nào dám phá ? Sẳn đây có nhà trạm lại ngủ trong trại coi sao được ?

Dịch đường không dám trái mệnh , liền hối bộ hạ quét dọn nhà thính đường , thắp hương cho tan yêu khí , dọn một căn phòng rộng để cho quý nhân ngủ .

Tô Hộ dẫn Ðắc Kỷ vào phòng , có năm mươi thế nữ theo hầu hạ , năm trăm gia tướng theo canh cửa , ba ngàn binh mã đóng bên ngoài . Còn Tô Hộ thắp đèn nến ngồi trước nhà khách , nghĩ thầm :

-Chổ này là trạm dịch , khách qua đường đi lại đông đảo , xung quanh dân chúng cư ngụ rất nhiều , thế mà bảo có yêu quái phá phách thật là chuyện lạ . Tuy nhiên ta cũng nên phòng bị là hơn .

Nghĩ như vậy , Tộ Hộ liền lấy cây roi đuôi beo để trên bàn , rồi ngồi xem sách .

Trời khuya ,bên ngoài ánh sao lờ mờ , bốn bề đều yên lặng , chỉ còn một mình Tô Hộ thức mà thôi . Nghe tiếng trống trở canh xa xa vừa điểm . Tô Hộ nghi ngại trong lòng , cầm roi bước vào phòng xem chừng , thấy bọn thế nữ và tiểu thơ đều ngủ im lìm hết . Tô Hộ yên lòng , trở về ngồi xem binh thơ .

Qua một hồi lâu , Tô Hộ nghe trống trở canh hai , không thấy có động tĩnh gì cả . Tô Hộ ngồi xem sách mãi …

Trống canh ba vừa điểm , bỗng có một luồng gió lạnh toát thổi đến , ngọn nến gần muốn tắt rồi tỏ lại . Tô Hộ thấy lòng hồi hộp , toan xách roi chạy xuống phòng ngủ , thì đã nghe có tiếng la của bọn thế nữ hoảng hốt :

-Yêu quái ! Yêu quái !

Tô Hộ vội xách roi cầm đèn chạy xuống , nhưng gió thổi tắt đèn , Tô Hộ phải hối quân thắp lên . Lúc xuống đến nơi thì thấy bọn thế nữ run cầm cập không nói ra tiếng .

Tô Hộ vén màn hỏi Ðắc Kỷ :

-Con có thấy yêu quái gì không ?

Ðắc Kỷ thưa :

-Con đang chiêm bao nghe thế nữ la hoảng , còn chờ dậy thì thấy bóng đèn của phụ thân dọi vào , không thấy yêu quái gì cả .

Tô Hộ nói :

-Ðội ơn trời phù hộ cho con khỏi giật mình . Thôi con nghĩ đi .

Tô Hộ trở lại nhà khách cho đến sáng . Tô Hộ có biết đâu lúc đèn tắt thì Ðắc Kỷ đã bị hồ ly hớp hồn rồi nhập vào xác Ðắc Kỷ trả lời với Tô Hộ . Chính hồ ly tinh đã mượn xác Ðắc Kỷ báo Trụ Vương sau này mất nước .

Suốt đêm đi tuần không thấy yêu tinh gì hết . Tô Hộ mừng quá tự nhủ :

-Nếu con gái ta đêm nay có bề nào thì không khỏi mang tội với thiên tử . Thật ra hiện Ðắc Kỷ chỉ còn cái xác thôi , phần hồn đã bị yêu tinh chiếm đoạt rồi . Tô Hộ lầm yêu tinh là con mình , thật tội nghiệp .

Sáng hôm sau lên đường , đi suốt mấy ngày đêm nữa mới đến Triều Ca . Tô Hộ truyền quân đóng trại nghĩ ngơi rồi sai người vào thành dâng sớ nhờ Hoàng Phi Hổ vào tâu với Trụ Vương xin dâng con chuộc tội .

Hoàng Phi Hổ bèn cho người mời hai cha con Tô Hộ nhập thành trước , còn quân sĩ thì đóng ở ngoài thành chờ lệnh .

Vưu Hồn , Bí Trọng hay tin Tô Hộ đem con chuộc tội , lại không thấy dâng lễ vật gì với chúng , thầm nói với nhau :

-Tuy đã đem con gái vào triều , nhưng tánh vua hờn giận không chừng , một lời nói của chúng ta cũng đũ làm cho mầy mất mạng đừng tưởng thế là xong . Rồi đây mầy sẽ biết hai đứa tao lợi hại bực nào .

Bấy giờ vua Trụ đang ngự tại đền Long Ðức , có kẻ hầu cận vào tâu :

-Có Bí Trọng xin vào yết kiến .

Trụ Vương cho vào . Bí Trọng vào lạy mừng và nói :

-Nay Tô Hộ đem con đến dâng để chuộc tội , hiện còn ở ngoài thành chờ lệnh .

Trụ Vương nổi giận mắng Tô Hộ :

-Ðồ thất phu vô đạo . Khi trước nhờ hai khanh bảo tấu , Trẫm mới tha chết đuổi về , nó lại dám đề phản thi ngoài ngọ môn , rồi chống lại binh trời . Tội ấy làm sao dung thứ được . Sáng mai Trẫm sẽ xử tội nó trước mặt triều thần cho rõ tội khi quân .

Bí Trọng tâu :

-Pháp luật đặt ra không phải dành riêng cho ai cả mà để trị chung cho cả nước . Nay Tô Hộ khi quân như vậy , nếu không xử trị thì luật nước đâu còn ?

Trụ Vương nói :

-Khanh tâu rất phải . Ðể ngày mai Trẫm sẽ trừng trị kẻ tôi loàn ấy cho xứng đáng .

Bí Trọng từ tạ lui ra . Hôm sau , Trụ Vương lâm triều , bá quan vào chầu đũ mặt , Hoàng Môn Quan vào tâu :

-Có Tô Hộ xin vào yết kiến , và dâng con chuộc tội .

Trụ Vương cho đòi vào . Tô Hộ mình mặc áo tù , đầu không đội mão , quì lạy trước sân ,tâu :

-Kẻ tội nhân đáng chết , xin bệ hạ rộng dung .

Trụ Vương vổ án hét :

-Tô Hộ ! Ngươi đã đề phản thi trước ngọ môn , trọn đời không vào chầu Thương . Sau đó Sùng Hầu Hổ cử binh vấn tội , ngươi còn dám ra binh sát hại binh triều , nay ngươi còn vào đây làm gì .

Dứt lời , hối võ sĩ dẫn Tô Hộ đem ra pháp trường xử trãm để bêu đầu răn chúng .

Quan Thừa Tướng Thương Dung quỳ tâu :

-Tô Hộ phản Thương , tội rất nặng . Song trước kia bệ hạ vì muốn chọn Phi Hậu mà làm Tô Hộ lỗi đạo . Nay Tô Hộ đã biết ăn năn , dâng con hối lỗi , tưởng bệ hạ cũng nên rộn lòng dung tha .

Bí Trọng cũng quỳ tâu :

-Xin bệ hạ truyền đòi Ðắc Kỷ vào chầu , nếu Ðắc Kỷ xinh đẹp , bệ hạ dùng được thì hãy xá tội cho Tô Hộ . Còn nếu Ðắc Kỷ dung nhan không đẹp ý , bệ hạ sẽ truyền giết cả hai cha con cũng được .

Trụ Vương khen phải , liền truyền Ðắc Kỷ vào chầu . Ðắc Kỷ được lệnh , bước tới trước ngai vàng quỳ lạy .

Vua Trụ trông thấy Ðắc Kỷ tóc mai da tuyết , mắt phụng má đào , lưng nhỏ dịu dàng , mày xanh tiên tuế , ngón tay như mũi viết , da mặt tợ phù dung , trong lòng mê mẫn .

Làn môi son hé mở , đôi mắt phụng liếc rất tình tứ , Ðắc Kỷ tâu :

-Tôi là con kẻ phạm tội xin vào chầu , chúc Thánh hoàng vạn tuế .

Vua Trụ vừa trông thấy dung nhan lạnh lùng , lại thêm tiếng nói thanh tao như chim hót , trong người có một cảm giác đê mê , không thể nào nói được . Ngồi chết điếng một lúc mới mở miệng truyền gọi bọn cung phi :

-Chúng bay hãy mau dẫn Tô nương nương đến lầu Thọ Tiên đợi Trẫm .

Ðắc Kỷ theo bọn cung phi bước vào khuất bóng sau rèm , đôi mắt nhà vua vẫn còn say sưa .

Giây lát , Trụ Vương phán :

-Tô Hộ đã biết hối cải , dâng con chuộc tội , Trẫm xóa bỏ hết lỗi lầm . tuy nhiên như thế vẫn chưa đũ , Trẫm gia phong cho Tô Hộ thêm chức Quốc Thích , truyền mở tiệc nơi đền Hiển Khánh ba ngày để bá quan văn võ từ chức Thừa Tướng trở xuống đều đến đó làm lễ chúc mừng Quốc Thích .

Xong tiệc , các quan đưa Quốc Thích dạo khắp Triều Ca , để cho dân chúng hoan hỹ , và sau đó hai quan văn , ba quan võ đại diện Trẫm đưa Quốc Thích về nước .

Tô Hộ cúi lạy tạ ơn . Trụ Vương liền bải triều , lui về hậu cung .

Các quan triều thần thấy Trụ Vương đam mê sắc dục như vậy có ý không bằng lòng , nhưng vì Trụ Vương bãi triều quá sớm , không thể cản ngăn , đành trở lại đền Hiển Khánh để cùng các quan dự yến chúc mừng Tô Hộ .

Vua Trụ về cung Thọ Tiên ăn uống vui vầy với Ðắc Kỷ , đêm ấy loan phụng giao hòa rất tương đắc . Ý tình gắn bó như keo sơn .

Từ khi Ðắc Kỷ vào cung , vua Trụ ngày thì mở tiệc ăn chơi , tối đến vui riêng trong cung cấm , bỏ phế việc triều nghi , không hề để mắt đến những lời sớ của các quan nữa . Có ai vào xin ra mắt , vua Trụ cũng không cho .

Ngày qua tháng lại như thoi đưa , thì giờ đối với kẻ si mê sắc dục chẳng khác bóng câu qua cửa sổ . Loáng mắt đã hai tháng trời , vua Trụ không một lần ngự triều , cứ ở mãi trong cung Thọ Tiên vui riêng với Ðắc Kỷ . Bá quan dâng sớ chất đống cao ngập đầu , vẫn không thấy mặt rồng đâu hết . Như vậy lấy ai nghị việc ?