Tất Cả Đều Trật Lất

Tác giả:


Tất Cả Đều Trật Lất

Nếu không có quỷ ma
Khó bề thấy được Phật
Đó là sự thật của trái đất
Nhưng nghĩ cho cùng tất cả đều trật lất

Nguyễn Đức Sơn
[Tịnh Khẩu]

 

Thảo luận cho bài: "Tất Cả Đều Trật Lất"