Tầu bay bảo hộ

Tác giả:

Tầu bay bảo hộ rất oai hùng
Phành phạch vang trời máy nổ bung!
Báo động khôn hồn chuồn mất tích
Coi yên làm phách lượn bay tung
Nạt dân hống hách quen tàn sát
Nghênh địch lơ mơ biếng vẫy vùng
Nghệ Tĩnh, Cổ Am còn vết đó…
Đông Dương nuôi hại đội phòng… không
Nguồn: Tú Mỡ, Giòng nước ngược – Tập III, Nxb Minh Đức, 1945

Thảo luận cho bài: "Tầu bay bảo hộ"