Tàu nhanh

Tác giả:

Xuân bắt đầu tàu nhanh
xanh thức ngủ
Tình tăng bo toa đỗ đoạn bạc đầu

Thảo luận cho bài: "Tàu nhanh"