Tế Nhị

Tác giả:

Thư em viết giữa hai hàng
Viết như chưa viết, buồn càng buồn hơn
Lập lờ giữa trắng và đen
Giữa không và có đôi bên bình tài

Luận về đúng đúng , sai sai
Sao Hôm cười gượng, sao Mai cười trØ

Thảo luận cho bài: "Tế Nhị"