Tết Sớm

Tác giả:

Mùa Xuân đã đuổi đàng sau

Mùa Đông hớt hải chạy mau về Giời…
Anh đuổi tìm Em… hụt hơi
Mà Em xa tận trùng khơi…phương nào?

Hoa xưa nay có thắm màu?
Lòng người xưa có nhớ nhau tẹo nào?!
Ngỡ người về tự chiêm bao
Sưởi lòng ta bớt hanh hao cuộc Đời!

Đón Xuân mình với mình thôi,
Đôi vò rượu với đĩa xôi, con gà…
Mong Trời Đất lúc Giao Thừa
Chuyển giao Mới Cũ ta đưa rượu nồng…

Tết về ta lại nằm không
Giữa Đời điên đảo mông lung tìm hoài…
Công danh, người đẹp, tiền tài…
Thế gian hay thật, cứ hoài nhọc công!

AM

Thảo luận cho bài: "Tết Sớm"