Tết tặng cô đầu

Tác giả:

Ngày xuân mừng quý khách
Khi vui lọ đàn phách!
Chuyện nở như gạo vàng
Chuyện dai như chão rách
Đổ cả bốn chân giường
Xiêu cả một bức vách!

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hóa – Thông tin, 1998

Thảo luận cho bài: "Tết tặng cô đầu"