Tết Tặng Cô Ðầu

Tác giả:

Ngày xuân mừng quý khách
Khi vui lo đàn phách
Chuyện nổ như gạo rang
Chuyện dài như chảo rách
Ðổ cả bốn chân giường
Xiêu cả một bức vách

Thảo luận cho bài: "Tết Tặng Cô Ðầu"