Tết trung thu

Tác giả:

Thuở ấu thơ cha chẳng có trung thu
Ông bà chẳng chơi trăng đời đói khổ
Tự có nước bác Hồ yêu cháu nhỏ
Thấy trăng tròn cha mới nhớ trung thu
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Tết trung thu"