Tết Xưa

Tác giả:

lơ lửng bông mồng gà
chiều ba mươi tết ta
tôi ôm gà tre nhỏ
chạy trốn tuổi thơ qua

Thảo luận cho bài: "Tết Xưa"