Thạch Hãn giang 石澣江 • Sông Thạch Hãn

Tác giả:

Thạch Hãn giang lưu nhất trạo hoành,
Tịch hà yểm ái viễn sơn minh.
Tây phong hà xứ xuy trần khởi,
Bất dĩ niên tiền triệt để thanh.

 
Sông Thạch Hãn thuộc Quảng Trị.

Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn nghệ, 2005

Bản dịch của Hoàng Tạo

Khua ngang dòng Hãn một con chèo,
Lấp loáng non xa nhuộm nắng chiều.
Trách trận gió tây tung cát bụi,
Chẳng còn như trước nước trong veo.

Thảo luận cho bài: "Thạch Hãn giang 石澣江 • Sông Thạch Hãn"