Thái viên 菜園 • Vườn rau

Tác giả:

Nhất niên kim hựu nhất niên quá,
Bần bệnh an tri hữu tuế hoa.
Tá tửu nhi thường cung phụng đậu,
Vọng xuân khách hữu tặng long trà.
Thiên sơn minh ám nghi vô trạng,
Độc hạc tung hoành vị hữu gia.
Chỉ hữu tiểu viên thông giới tú,
Bất lao quán khái tự bà sa.

Bản dịch của Lê Tư Thục, Đỗ Ngọc Toại

Một năm rồi lại một năm qua,
Nghèo ốm dường quên cả tuế hoa.
Tiếp nhắm, con thường dâng đậu phụng,
Mừng xuân, khách lại tặng Long trà.
Ngàn non mờ tỏ không còn vẻ,
Chiếc hạc bơ vơ chửa thấy nhà.
Chỉ có mảnh vườn hành cải tốt,
Chẳng cần vun tưới vẫn rườm rà.

Thảo luận cho bài: "Thái viên 菜園 • Vườn rau"