Thăm bia liệt sĩ Nam Ninh

Tác giả:

Trong đá hoa trắng ngời bia liệt sĩ
Hồn anh nhìn thành phố hồng hồng nằm ngủ dưới chân
Những vành hoa đến nghiêng mình trong đá
Nhắn: sau anh, đời đã bắt đầu xuân
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Thăm bia liệt sĩ Nam Ninh"