Thảm cảnh bão lụt

Tác giả:

Tiếng khóc hài nhi nước cuốn trôi,
U ơ còn tưởng vẫn nằm nôi.
Biết bao giờ mới khô nguồn lệ?
Bồ Tát thiêu thân bẩy vị rồi!
Tháng 11-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Thảm cảnh bão lụt"