Thăm đê Xuân Lai, lại đến ngủ ở Phổ Lộng

Tác giả:

Thị Xuân Lai đê hựu túc Phổ Lộng

Nguyên điền hoạch tận hiện bình cao
Phong quyển chinh vân tịnh thuý bào
Nộn diệp thanh liên cam giá trưởng
Lão chi lục tủng cự dung cao
Đàm quang liễm diễm phân hoa kính
Giang lộ vu tà thúc cẩm thao
Phì trọc tự lai đa xuất phú
Trác, Nhâm diệc thị nhất thì hào

Dịch nghĩa

Ruộng đồng gặt hái xong, hiện con đê phẳng
Gió cuốn mây đi làm sạch áo bào xanh
Cây mía lớn lên, lá xanh non mơn mởn
Cây đa to cao vút, cành già màu biếc xum xuê
Ánh đầm bát ngát, lộ rõ tấm gương hoa
Đường sông vòng vèo như sợi dây gấm thắt lại
Kiểu đất phì nộn phần nhiều xuất hiện những kẻ giàu có
Họ Trác, họ Nhâm cũng là hào kiệt một thời
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Thăm đê Xuân Lai, lại đến ngủ ở Phổ Lộng"