Thăm đoàn hướng đạo ở núi Bạch Mã

Tác giả:

Đường lên hướng đạo đá cheo leo,
Mỏi gối chồn chân cũng gắng trèo.
Trên núi mịt mù mây phủ kín,
Dưới khe róc rách nước trong veo.
Cờ vàng một ngọn treo cao ngất,
Nhà ngói vài gian bỏ vắng teo.
Ướm hỏi rừng xanh ai chủ đó,
Ù ù gió thổi tiếng thông reo.
Nguồn: Thi nhân Việt Nam hiện đại, Phạm Thanh, Xuân Thu tái bản, 1990

Thảo luận cho bài: "Thăm đoàn hướng đạo ở núi Bạch Mã"