Thảm kịch bất ngờ

Tác giả:

Con gà ăn hết bạc trên sông
Vỗ cánh về cung nguyệt rỉa lông
Tiện mỏ nuốt phăng thuyền hạ giới
Mắt thần chưa kịp báo phi công.
(11/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Thảm kịch bất ngờ"