Thăm nhà đồng chí Nguyễn Văn Cứ

Tác giả:

Nếp nhà tranh thoáng bóng cau
Song tre cửa ngõ gió vào thường quen
Thanh tao cốt cách còn nguyên
Ức trai lòng sáng ngọn đèn Phù Khê…

Thảo luận cho bài: "Thăm nhà đồng chí Nguyễn Văn Cứ"